Lastest projects

EXPERIENCE & CREATIVITY HOUSE

LASTEST PROJECTS

EXPERIENCE & CREATIVITY HOUSE

Kệ sàn 150 m2
Kệ sàn 150 m2
Kệ sàn - Kệ công nghiệp, Kho xưởng - Nhà thép
Kệ sàn 700 m2
Kệ sàn 700 m2
Kệ sàn - Kệ công nghiệp
Tháp nước 30m
Tháp nước 30m
Kệ sàn - Kệ công nghiệp
Xây dựng nhà xưởng 1000 m2
Xây dựng nhà xưởng 1000 m2
Kho xưởng - Nhà thép
Dublin House
Dublin House
Hệ thống điện - nước, Kho xưởng - Nhà thép

RECENT PROJECTS

From concept to creation

Kệ sàn 150 m2
Kệ sàn 150 m2
Kệ sàn - Kệ công nghiệp, Kho xưởng - Nhà thép
Kệ sàn 700 m2
Kệ sàn 700 m2
Kệ sàn - Kệ công nghiệp
Tháp nước 30m
Tháp nước 30m
Kệ sàn - Kệ công nghiệp
Xây dựng nhà xưởng 1000 m2
Xây dựng nhà xưởng 1000 m2
Kho xưởng - Nhà thép
Dublin House
Dublin House
Hệ thống điện - nước, Kho xưởng - Nhà thép
Penhouse
Penhouse
Kho xưởng - Nhà thép
Emirate Tower
Emirate Tower
Hệ thống điện - nước